Index | Organizare |Legislatie | Formulare | Securitate Sanatate in Munca | Relatii de Munca | Contact

 

 

 

Model formular inscriere concurs

Model declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI  
LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI PUBLICE DE INSPECTOR DE MUNCA CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR  
CENTRALIZATOR NOMINAL  
                 
                 
Numele si prenumele candidatului: Nota scris Nota interviu TOTAL Rezultat  
Iliev Florin 50 92 142 Admis  
Iacob Corneliu 51 84 135 Respins  
Drogoreanu Mia 9.5 0 9.5 Respins  
Resid Feizan 0 0 0 Respins  

 

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI
LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI PUBLICE DE INSPECTOR DE MUNCA CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR
REZULTATE PROBA INTERVIU
               
               
Numele si prenumele candidatului: Nota obtinuta Rezultat  
Iliev Florin 92 Admis  
Iacob Corneliu 84 Admis  

 

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI

 LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI PUBLICE DE INSPECTOR DE MUNCA CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

REZULTAT PROBA SCRISA

 

Nr. lucrare

Nume si prenume

Nota obtinuta

Rezultat

1

Drogoreanu Mia

9.5

respins

2

Iliev Florin

50

admis

3

Iacob Corneliu

51

admis

 

----------

BAREM  CORECTARE SUBIECTE (setul 2)

la proba scrisa din 12.12.2018

 

 

1)    Modalitatile de organizare a activitatilor de prevenire si protectie si enumerati care sunt aceste activitati conform Legii nr.319/2006 si HG nr.1425/2006. 20p

-modalitati de organizare a activitatilor de prevenire si protectie (4 modalitati)= 4p

-enumerarea activitatilor de prevenire si protectie (33 activitati)= 16p

 

2)    Autorizarea si inregistrarea detinatorilor de materii explozive conform Legii nr.126/1995 (r). 20p

-prezentarea prevederilor art.8 din Legea 126/1995= 10p

-prezentarea prevederilor art.9 din Legea 126/1995= 10p

 

3)    Atributiile specifice ale Inspectiei Muncii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si a supravegherii pietei conform HG nr.488/2017. 20p

-prezentarea atributiilor Inspectiei Muncii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si a supravegherii pietei (20 atributii) = 20p

 

4)    Prezentati obiectivele codului de conduita ale functionarilor publici. 20p

Art.2 din Legea 7/2004

-3 obiective = 15p

-capacitatea de analiza si sinteza, claritatea si logica exprimarii ideilor = 5p

 

5)    Enumerati sanctiunile disciplinare ale functionarilor publici si comentati modul de aplicare al acestora. 20p

Art.77 alin(3) si art.78

-enumerarea sanctiunilor disciplinare (5 sanctiuni x 1 punct) = 5p

-aplicarea mustrarilor scrise  = 3p

-aplicarea celorlalte sactiuni = 5p

-conditiile de aplicare a sanctiunii (cercetarea prealabila, audiere) = 3p

-capacitatea de analiza si sinteza, claritatea si logica exprimarii ideilor = 4p

 

-----------

 

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI

 LA CONCURSUL DE OCUPAREA A FUNCTIEI PUBLICE DE INSPECTOR DE MUNCA CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

din data de 12.12.2018

-rezultate dosare inscriere-

 

Nr. crt.

NUME SI PRENUME

REZULTAT

OBSERVATII

1

Iliev Florin

admis

--

2

Drogoreanu Mia

admis

--

3

Iacob Corneliu

admis

--

4

Resid Feizan

respins

Lipsa adeverinte de vechime si CV

 -----------------

 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CONSTANŢA

Data: 09.11.2018

 

ANUNT

 

Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector de munca grad profesional superior in Serviciului Supravegherea Pietei si Indrumare Angajatori si Angajati in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca.

Conditii de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică şi ştiinţe politice;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani.

Conditiile de desfasurare a concursului sunt:

-dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta incepand cu data de 09.11.2018, pana in data de 28.11.2018;

-concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 12.12.2018, ora 10.00, si a unui interviu in data de 14.12.2018, ora 10.00, ambele probe urmand a fi sustinute la sediul Inspectoratului.

Informaţii suplimentare: telefon 0241.481326; 0723762206.

 

Inscrierea la concurs se face la Compartimentul Resurse Umane prin depunerea pana in data de 28.11.2018, a urmatoarelor acte:

-copia actului de identitate;

-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate.

-cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

-------------------------------------------------

Atribuţiile postului:

        În unităţile din sectorul public, mixt şi privat:

1)             controlează aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei naţionale care reglementează securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul de competenţă, notificând prin înscrisuri neconformităţile;

2)      elaborează Programul propriu de acţiuni al inspectoratului teritorial de muncă în baza analizelor datelor statistice, specificului geo-economic al judeţului şi Programului - cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

3)             întocmeşte şi actualizează periodic planul anual de control şi graficele lunare de control, în baza Programului propriu de acţiuni al inspectoratului teritorial de muncă şi a analizei datelor statistice la nivel teritorial (frecvenţa, împrejurările şi cauzele accidentelor  de  muncă şi  bolilor  profesionale,  mărimea  unităţii,   complexitatea activităţii, riscurile profesionale, dispersia punctelor de lucru, petiţii şi alte acţiuni), stabilind tipul de control, în conformitate cu prevederile Manualului de metode de inspecţie;

4)      urmăreşte respectarea de  către  angajatori  a condiţiilor pentru care s-a eliberat certificatul constatator sau autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

5)             analizează şi înaintează spre avizare sau respingere argumentată Inspectorului Şef Adjunct - securitate şi sănătate în muncă, dosarele de cercetare a evenimentelor întocmite de angajatori;

6)             controlează modul în care se face înregistrarea, evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale de către angajator;

7)      verifică modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării evenimentelor, notificând prin înscrisuri constatările;

8)             întocmeşte şi gestionează registrele unice de evidenţă potrivit reglementărilor legale, precum  şi  registrele   specifice   activităţii  inspectoratului  teritorial  de  muncă în domeniul de competenţă (registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă, registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase, registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, registrul unic de măsuri dispuse de Inspecţia Muncii, registrul de comunicare operativă a evenimentelor şi altele asemenea);

9) cercetează evenimentele, sub aspectul cauzelor, împrejurărilor şi al răspunderilor, potrivit competenţelor legale;

10)            stabileşte   organismele  abilitate   să   efectueze   expertize  în   cadrul   cercetării evenimentelor a căror cercetare este de competenţa inspectoratelor teritoriale de muncă;

11)            reface  procesul  verbal  de  cercetare  şi/sau  completează dosarul  de  cercetare  a evenimentului în cazul în  care acesta este respins şi îl transmite în termen legal, conform celor dispuse de Inspecţia Muncii;

12)            controlează modul de respectare a prevederilor legale aplicabile locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite;

13)            analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările în vigoare, contestaţiile şi petiţiile referitoare la aspecte de securitate şi sănătate în muncă;

14)            organizează, cel puţin trimestrial, întâlniri cu angajatorii, cu reprezentanţii acestora, cu lucrătorii desemnaţi, cu partenerii sociali sau cu alte instituţii, pentru informare şi consiliere în domeniul de competenţă şi mediatizează frecvenţa, împrejurările, cauzele accidentelor  de  muncă şi  măsurile  dispuse pentru prevenirea unor evenimente similare;

15)            verifică respectarea de către serviciile externe de prevenire şi protecţie a condiţiilor în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare şi propun în scris, Comisiei de abilitare şi avizare, dacă este cazul, retragerea certificatului;

16)            transmite trimestrial Inspecţiei Muncii, pentru actualizare pe site-ul acesteia, lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie, precum şi listele persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de prevenire şi protecţie în regim permanent, temporar sau ocazional în România;

17)            constată  şi   sancţionează  nerespectarea  de  către   angajatori   a  legislaţiei  privind securitatea şi sănătatea în muncă;

18)            controlează respectarea de către angajatori a încadrării în grupe şi categorii (pentru medii normale şi medii explozive) a echipamentelor de muncă;

19)            controlează modul în care lucrătorii sunt pregătiţi, cunosc şi aplică procedurile de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum şi organizarea şi dotarea echipelor de salvatori pentru situaţiile impuse de specificul activităţii sau prevăzute de lege;

20)     controlează modul în care angajatorii au stabilit legăturile necesare cu serviciile specializate de intervenţie;

21)     controlează modul în  care angajatorii  instruiesc  lucrătorii şi alţi participanţi  la procesul de muncă, referitor la cunoaşterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, precum şi a măsurilor de prevenire şi protecţie specifice unităţii;

22)     asigură luarea în evidenţă a actelor de control încheiate de inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii şi verifică realizarea măsurilor dispuse în acestea;

23)     pune la dispoziţia delegaţilor Inspecţiei Muncii, la termenele stabilite de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate;

24)     anunţă telefonic  şi  transmite  comunicarea  operativă a  evenimentelor  conform procedurilor stabilite de Inspecţia Muncii;

25)     comunică, la termenele stabilite, modul de realizare al măsurilor dispuse prin notele de control, de către reprezentanţii Inspecţiei Muncii;

26)     elaborează şi comunică, la termenele stabilite, materialele în domeniul de competenţă, solicitate de Inspecţia Muncii;

27)     comunică în condiţiile stabilite de metodologiile şi procedurile elaborate de Inspecţia Muncii rezultatele acţiunilor/campaniilor dispuse;

28)     colaborează cu alte instituţii de control la nivel teritorial, în vederea realizării unor acţiuni comune pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

29)     formulează propuneri privind formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici  din   cadrul  compartimentului   şi  întocmeşte  rapoarte  periodice  privind activitatea de formare a acestora;

30)     asigură actualizarea anuală a listei documentelor de interes public şi listei categoriilor de documente produse şi/sau gestionate în domeniul de competenţă, potrivit legii;

31)     elaborează estimările cheltuielilor pentru activitatea proprie şi evaluează eficienţa utilizării resurselor în scopul fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli;

32)     furnizează periodic date compartimentului informatică în vederea actualizării site-ului inspectoratului teritorial de muncă, în domeniul de competenţă;

33)     participă la derularea unor programe şi proiecte în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

34)     participă la derularea unor acţiuni sau, după caz, la grupuri de lucru organizate sau coordonate de Inspecţia Muncii;

35)     eliberează certificate, adeverinţe şi copii ale documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice sau oricăror entităţi care au dreptul legal de   a solicita şi obţine aceste informaţii, conform prevederilor legale;

36)     constată şi  sancţionează nerespectarea de  către  angajatori  a legislaţiei privind supravegherea pieţei;

37)     participă la efectuarea determinărilor de noxe şi la activităţile pentru reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite sau speciale;

38)     verifică documentaţia întocmită şi depusă la inspectoratul teritorial de muncă de către angajatori pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite  conform reglementărilor legale şi propune inspectorului şef reînnoirea avizului;

39)     controlează la producători, importatori şi distribuitori aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor reglementate din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii;

40)     evidenţiază produsele controlate în sistemul informatic specific supravegherii pieţei;

41)     poate conduce autoturismele institutiei sau cel proprietate personala pentru deplasarea la locul unor evenimente sau la unitatile unde efectueaza controlul;

42)     inspectorii isi vor desfasura activitatea astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare atat persoana proprie cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul serviciului;

43)     inspectorii vor respecta prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si normele SSM la locurile de munca pe care le controleaza;

44)     introduce datele din procesele verbale in programul informatic Pacific, respectiv Columbo.

45)     urmareste transmiterea catre ANAF a unei copii dupa procesul verbal de control si urmareste primirea dovezilor de achitare a sanctiunii contraventionale;

46)     verifica achitarea amenzilor de catre agentii economici comunicati de catre compartimentul executare silita;

47)     inspectorul de munca efectueaza activitati de control preponderent in domeniile de activitate prevazute in „situatia repartizarii activitatilor economice pe inspectori in vederea efectuarii controlului” pentru anul curent, aprobata de inspectorul sef, insa poate desfasura activitati de control, respectiv cercetari accidente si in alte domeniii de activitate.

48)     îndeplineşte şi alte sarcini şi atribuţii dispuse ierarhic în domeniul de competenţă.

 

-------------------------------

Bibliografie pentru ocuparea a functiei publice vacante

de inspector de munca clasa I grad profesional superior in cadrul

 Serviciului Supravegherea Pietei si Indrumare Angajatori si Angajati in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

  

 1. Legea nr.188 / 1999 –republicată- privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Constitutia Romaniei;
 3. Legea nr. 108 / 1999 -republicată- privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. Hotararea Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii cu modificariloe si completarile ulterioare;
 5. Legea nr. 544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 53/2003-republicata-Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 161/2003-privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 7/2004 -republicata-privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 319/2006 -a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Legea nr. 176/2010-privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordonanţa nr. 2 /2001- privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordonanţa nr. 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Hotararea Guvernului nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 15. Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru acidentelor de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 16. O.U.G nr.99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturii extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;
 17. Hotararea Guvernului nr.580/2000 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;
 18. Hotararea Guvernului nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, cu modificarile si completarile ulerioare;
 19. Hotararea Guvernului nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 20. Hotararea Guvernului nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 21. Hotararea Guvernului nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 22. Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile ulterioare.
 23. Hotararea nr.536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor.
 24. Hotararea nr.1102/2014privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice.
 25. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.
 26. Ordinul nr.1884/2018 privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie.
 27. Hotararea nr.95/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002.

 

 

 


 © 2002-2013 Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta

webmaster Clinciu Razvan